Založit webové stránky nebo eShop

modlitba před čtením Bible

                                                          

                        

                                       Bible v liturgii - ČKBD

                                   Bible v liturgii - archív Rádia Proglas

                                                                                   

                                Náměty k četbě Bible :

     *   najít si vždy totéž místo k četbě a vybavit si je

         (např. stolkem s ubrusem, květinami, svící...)

     *   vystihnout dobu , kdy mě nikdo neruší

     *    ,, naladit se '' k četbě Bible : chvilkou ticha, zapálením                   svíce,pohledem na meditační obraz...

   *     pomodlit se před četbou 

   *     přečíst ( nahlas ) vybraný text.Zůstat potichu a sledovat,               která slova ve mně doznívají.Přečíst úryvek znovu a                       odnést si do života jednu větu

    *    zakončit modlitbou.

 


 

 

                              Modlitba před četbou Bible:

            Dobrý Bože,

               mnoho už bylo řečeno a napsáno.

                Tvé slovo je však jiné

             než všechna ostatní slova.

                Je to slovo,které se týká mého života,

                 slovo, které povzbuzuje,

                 Je živé a vede k jednání.

                 Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.

                                                         

                             Modlitba na závěr četby Bible

 

                 Bože,děkuji ti za tvé slovo.

                Je něčím více než naukou,

                 více než zákonem,

                 více než receptem.

                 Týká se mého života,

                  klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje.

                  Otvírej mě tomuto slovu

                   a daruj mi odvahu

                   a sílu žít podle něho.

                                                                     Amen.

 

 

 

Citáty z Bible  :

 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,

a LÁSKU bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.
 

A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství

a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru,

takže bych přemisťoval hory, ale LÁSKU bych neměl, nic nejsem.
 

A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek

a kdybych vydal své tělo k spálení, ale LÁSKU bych neměl,

nic mi to neprospěje.                                                  1.Korin. 13,1-3
                

                                                           

 

Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání

k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy,

mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         Řím. 1,5-6


Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch;

jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán;

a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh,který působí všechno ve všech.       

                                                                                                                                         1.Korin.12,4-6
 

 

...nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou,

v Krista.

Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory,

která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.

                                                                                                                                      Efezským 4,15-16

 

Je mnoho údů, ale jedno tělo.

Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘

ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.,
                                                 
  1.Korin.12,20-21
 

 

Ale Bůh sestavil tělo tak,

že tomu potřebnému dal zvláštní čest,

aby v těle nebyla roztržka,

ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly.                                                                                                            1.Korin. 12,24b-25

                                                                                                     

                                                                                         

"Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu,   které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni,tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm,ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny      na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete,a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.  

            Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Jan 15,1-9

TOPlist
BlueBoard.cz